Algemene Voorwaarden Admoro

Algemene Voorwaarden Admoro

1. Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens-andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. 


2. Samenwerking 
 
2.1 Offertes 
Wanneer u interesse toont in onze diensten, stellen wij graag een vrijblijvende offerte voor u op. Deze offerte omvat een overzicht van uw wensen, onze tarieven en een eventuele kostenraming. Houd er rekening mee dat alle verstrekte informatie slechts indicatief is en dat alle uitvoerings- en opleveringstermijnen als richtlijnen dienen. De geldigheid van de offerte bedraagt één maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Na uw goedkeuring van de offerte gaan wij aan de slag volgens onze overeenkomst. Binnen 14 dagen na goedkeuring heeft u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, met een forfaitaire annuleringsvergoeding ter hoogte van 30% van de totale kosten vermeld in de offerte. Indien een voorschot is vereist, zullen wij pas aan het werk gaan na ontvangst hiervan. Wij behouden ons het recht voor om bijkomende werkzaamheden, voortvloeiend uit beslissingen van de klant die niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke offerte, afzonderlijk in rekening te brengen tegen ons standaard uurtarief. Dit uurtarief bedraagt €100 per uur. 


2.2 Uitvoering van Onze Diensten 
Wij zetten ons in om onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen en streven naar professioneel en kwalitatief werk. Onze inspanningen zijn gebaseerd op middelen en expertise, en we behouden het recht om samen te werken met onderaannemers zonder uw expliciete toestemming. Doorheen het project zullen er feedbackmomenten gepland worden. Aanvullende werkzaamheden die voortkomen uit beslissingen van de klant, die niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst, worden gefactureerd tegen ons standaard uurtarief. 


2.3 Uw Verplichtingen 
Voor bepaalde opdrachten is uw feedback of aanvullende informatie nodig voordat wij kunnen beginnen. Als u niet binnen 20 werkdagen of de contractueel bepaalde termijn reageert of essentiële informatie niet tijdig verstrekt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten die voortvloeien uit dergelijke vertragingen worden tegen ons gebruikelijke tarief in rekening gebracht. Herhaaldelijk gebrek aan medewerking, systematische vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen aan uw kant, geeft ons het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, werkzaamheden op te schorten, extra uren te factureren tegen ons gebruikelijke tarief en/of een eindfactuur te sturen voor geleverde diensten. We behouden het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als u failliet gaat, herhaaldelijke uitstel van betaling aanvraagt of vermogensbeheer verliest. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw gegevens of contactinformatie. Bij het nalaten hiervan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. 
 
2.4 Projectduur 
Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, reserveren wij een deel van ons team om uw project binnen de geschatte termijn na de offerte uit te voeren. Uw medewerking en feedback zijn essentieel om het project binnen dat geschatte termijn af te ronden. Na deze termijn behouden wij ons het recht voor om resterende werkzaamheden in rekening te brengen tegen ons standaard uurtarief. 
 
3. Oplevering 

3.1 Termijnen 
Hoewel uitvoeringstermijnen als indicatief worden beschouwd, streven wij ernaar om redelijke termijnen voor onze diensten te handhaven. Bij een aanzienlijke vertraging die binnen onze controle ligt, heeft u het recht om de opdracht te annuleren, op voorwaarde dat wij binnen twintig werkdagen na ontvangst van een ingebrekestelling niet aan onze verplichtingen hebben voldaan. Dit geeft u het recht om de opdracht te annuleren, maar biedt geen recht op compensatie. 


3.2 Annulering 
Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen. 
 
3.3 Overhandiging 
Het project wordt als definitief opgeleverd beschouwd wanneer u toegang heeft tot de laatste versies van de dienstU bent verantwoordelijk voor het controleren van geleverde producten en opgeleverde projecten bij ontvangst. Klachten over zichtbare of niet-conforme gebreken moeten binnen één maand na levering schriftelijk aan ons worden gemeld. Als er geen betwisting plaatsvindt binnen één maand na levering, worden producten en projecten als definitief aanvaard beschouwd. Na de definitieve oplevering volgt doorgaans een garantieperiode van zes maanden voor eventuele verborgen gebreken (bugs) die wij verantwoordelijk achten. 
 
3.4 Facturatie 
3.4.1 - Wij sturen u periodiek facturen volgens onze afspraken voor de geleverde prestaties. Betaling is verschuldigd binnen 30 dagen, tenzij anders vermeld.  
3.4.2 - Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar zoals overeengekomen in het contract. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar. 
3.4.3 - ledere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 8 % per jaar op. Klachten geven u niet het recht om een betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.  
3.4.4 - Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag wordt een herinnering gestuurd. De factuur in kwestie wordt meteen opeisbaar, tenzij een uitstel wordt goedgekeurd. In geval van niet betaling op de vervaldagen bij gebrek aan tijdige en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van €150 onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.   
3.4.5 - Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten, tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. 
3.4.6 - De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis / middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn ernstige fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd-gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. 


4. Aansprakelijkheid 

4.1 Overmacht 
Wij dragen geen verantwoordelijkheid in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die ons beletten aan onze verplichtingen te voldoen. Als de overmachtssituatie tijdelijk van aard is, streven we ernaar om onze verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten zodra dit redelijkerwijs haalbaar is. Indien voortzetting niet meer mogelijk blijkt te zijn, zullen we samen met u de overeenkomst herzien of ontbinden. Eventuele reeds geleverde prestaties worden nog steeds in rekening gebracht. 


4.2 Relaties met Derden 
In situaties waarin onze dienstverlening afhankelijk is van medewerking, diensten of leveringen van derden, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit deze relaties of eventuele onderbrekingen daarin. 


4.3 Tekortkomingen 
Hoewel we streven naar een optimale beschikbaarheid van onze eigen diensten en een naadloze integratie met externe diensten, kunnen wij dit niet absoluut garanderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u mogelijk lijdt, tenzij er sprake is van een ernstige tekortkoming die te wijten is aan onze grove nalatigheid of ernstige fout bij de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval kunt u ons schriftelijk in gebreke stellen. We zullen vervolgens een redelijke termijn toegewezen krijgen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen, waarbij deze termijn nooit korter zal zijn dan twintig werkdagen. Mocht dit nodig zijn, kan onze aansprakelijkheid alleen worden beperkt tot een vervangende schadevergoeding die niet hoger is dan het gefactureerde bedrag van de betreffende diensten die de directe schade hebben veroorzaakt. Elke aansprakelijkheid voor andere vormen van schade, inclusief indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet of winst, is uitdrukkelijk uitgesloten. U gaat akkoord om ons te vrijwaren van elke claim (hoofdsom, rente en kosten) met betrekking tot zaken waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. 
 
5. Websites 
 
5.1 Gebruik van uw Website 
U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die op de website wordt gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om toestemmingen en rechten te verkrijgen voor geplaatst materiaal, inclusief externe links. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, verspreiding of publicatie op uw website. U bent verantwoordelijk voor auteursrechten, vergoedingen, onkosten en boetes met betrekking tot uw website. Wij behouden het recht om de toegang tot onze diensten te weigeren bij vermoedelijk misbruik, buitensporig gebruik of onwettige activiteiten. 


5.2 Inhoud van de Website 
De aangeleverde teksten dienen niet als juridisch advies en uw gebruik ervan is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op uw website en eventuele gevolgen. U dient te voldoen aan wetgeving en regelgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door wetgeving en wijzigingen daarin. Onze ontwerpen dienen als startpunt en u bent verantwoordelijk voor naleving van regelgeving en aangepaste documentatie. 


5.3 Onderhoud 
Onderhoudsovereenkomsten zijn optioneel en opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onderhoudsovereenkomsten.  


6. Intellectuele Eigendom 

Na betaling van de overeengekomen vergoeding verkrijgt de klant alle intellectuele eigendomsrechten op de creaties uitgevoerd in opdracht van Admoro. Deze rechten omvatten diverse toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten, zoals die verleend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht, en andere toepasselijke rechten. 
De bovengenoemde overdracht is echter niet van toepassing op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, vooraf geprogrammeerde routines, procedures en technologieën die deel uitmaken van de knowhow van Admoro. Bovendien kan Admoro geen intellectuele eigendomsrechten toekennen aan software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan hen toebehoren, zoals open-source software die wordt gebruikt. De eigendomsrechten van de klant zijn beperkt tot wat is vastgesteld in de respectievelijke licenties. 
Alle materialen gecreëerd en/of verstrekt door Admoro mogen uitsluitend worden gebruikt voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Ongeautoriseerd gebruik zal resulteren in een nieuwe facturatie op basis van het geldende standaardtarief, verhoogd met een toeslag van 50%, voor elke geconstateerde inbreuk afzonderlijk. De klant is tevens verantwoordelijk voor elke vastgestelde ongeoorloofde gebruiksactiviteit door derden. 
De klant stemt ermee in dat Admoro te allen tijde naar zijn/haar handelsnaam en/of handelsmerken kan verwijzen als referentie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.